Συσσωρευμένα Κέρδη (Accumulated profits)

Συσσωρευμένα κέρδη είναι τα κέρδη μαζί με τους φόρους μιας εταιρείας, τα οποία δεν επενδύθηκαν ούτε δόθηκαν ως μερίδια και μεταφέρονται στην επόμενη λογιστική περίοδο.