Συσσώρευση Απαιτήσεων (Accumulation of claims)

Συσσώρευση απαιτήσεων είναι οι απαιτήσεις που εγείρονται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποζημίωση από ένα γεγονός ή συμβάν, για το οποίο υπάρχουν περισσότερα από ένα ασφαλιστήρια συμβόλαια.