Ημερομηνία Κτήσης (Acquisition date)

Ημερομηνία κτήσης είναι η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η αγορά ή η πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου. Ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται επίσης και η ημερομηνία που συντάσσεται το επίσημο έγγραφο εξουσιοδότησης για την υπογραφή μιας αγοραπωλησίας, κινητού ή ακινήτου.