Αφανή Αποθεματικά (Hidden reserves)

Αφανή αποθεματικά είναι τα αποθεματικά που δεν αποκαλύπτονται στον Ισολογισμό μιας εταιρίας. Είναι δηλαδή το ποσό κατά το οποίο τα Ιδία Κεφάλαια υπερβαίνει την αξία που αντικατοπτρίζεται στα λογιστικά βιβλία της. […]