Κατανομή (Allotment)

Κατανομή είναι η διαδικασία κατά την οποία σε περίπτωση υπερκάλυψης μέσω προσφορών μιας νέας έκδοσης χρεογράφων, ακολουθεί η αναλογική κατανομή των χρεογράφων στους επενδυτές. […]