Αναμενόμενη Παραβίαση (Anticipatory breach)

Αναμενόμενη παραβίαση είναι η επίσημη δήλωση ενός από τους συμβαλλομένους σε μια σύμβαση, σε ένα συμφωνητικό ή σε ένα συμβόλαιο ότι δεν προτίθεται να τηρήσει τους όρους που υπέγραψε. […]