Προληπτική Κάλυψη Πίστωσης (Anticipatory credit cover)

Προληπτική κάλυψη πίστωσης είναι η ασφάλιση ενός αγοραστή έναντι του κινδύνου για τη μη παράδοση του εμπορεύματος το οποίο έχει προπληρώσει.