Αντίστροφα προοδευτικός Φόρος (Reverse progressive tax)

Αντίστροφα προοδευτικός φόρος είναι το φορολογικό σύστημα στο οποίο οι φορολογούμενοι υψηλού εισοδήματος οφείλουν να πληρώνουν μικρότερο ποσοστό του εισοδήματος τους ως φόρο, απ’ ότι οι φορολογούμενοι με χαμηλό εισόδημα. […]