Αντίστροφη Εξαγορά (Reverse takeover)

Αντίστροφη εξαγορά είναι μια εξαγορά στην οποία μια ιδιωτική εταιρεία αγοράζει μια εταιρία που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, με σκοπό να εισέλθει σε αυτό. […]