Περιοδική Απογραφή (Periodic inventory)

Περιοδική απογραφή είναι το σύστημα απογραφής που εφαρμόζεται όταν δεν ενδιαφέρεται η επιχείρηση να έχει άμεση ενημέρωση σχετικά με τις μονάδες και το κόστος ανά μονάδα των εμπορευμάτων που έχει πωλήσει. […]

Διαρκής Απογραφή (Continuous inventory)

Διαρκής απογραφή είναι το σύστημα απογραφής που επιτρέπει την άμεση ενημέρωση της επιχείρησης σχετικά με την ποσότητα, το κόστος ανά μονάδα και το συνολικό κόστος για κάθε είδος εμπορεύματος. […]