Ιδιωτικοποιήσεις / Αποκρατικοποιήσεις (Privatisations)

Ιδιωτικοποίηση είναι η διαδικασία μεταφοράς κυβερνητικών υπηρεσιών ή περιουσιακών στοιχείων στον ιδιωτικό τομέα με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. […]

Ανεργία (Unemployment)

Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου που ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία και εμφανίζεται όταν υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά εργασίας. […]