Απόλυτες Τιμές (Absolute prices)

Απόλυτες τιμές είναι οι τιμές εκείνες των αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται για τη σταθερότητα και τη διάρκειά τους. Αυτές συνήθως λαμβάνονται ως μέτρο και βάση σύγκρισης μεταξύ […]