Αποθεματικό Επισφαλών Απαιτήσεων (Bad debt reserve)

Αποθεματικό επισφαλών απαιτήσεων είναι ένα ποσοστό εισπρακτέων λογαριασμών, το οποίο μπαίνει στα αποθεματικά για επισφαλείς απαιτήσεις.