Αρχή της Αντιστοίχισης (Matching concept)

Αρχή της αντιστοίχισης είναι μια λογιστική αρχή σύμφωνα με την οποία, προκειμένου να υπολογιστεί το κέρδος μιας λογιστικής χρήσης πρέπει τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα να αναφέρονται σε περίοδο 365 ημερών.