Αρχή της Χρηματικής Μέτρησης (Monetary unit principle)

Αρχή της χρηματικής μέτρησης είναι μια λογιστική αρχή που προβλέπει την καταχώριση εκείνων μόνο των λογιστικών γεγονότων, τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε χρηματικές μονάδες. […]