Αρχή της Συγκρισιμότητας (Λογιστική) (Comparability principle (accounting))

Η αρχή της συγκρισιμότητας ορίζει ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί στην παρούσα λογιστική χρήση τους κανόνες και τις μεθόδους που ακολουθούσε και στις προηγούμενες.