Αρχή της Συνέπειας / Συγκρισιμότητας των Λογιστικών Μεθόδων (Consistency / Comparability principle)

Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων υποχρεώνει, κατά την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων, την εφαρμογή των ίδιων μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη λογιστική χρήση, ώστε να μην αλλοιώνεται η […]

Αρχή της Συγκρισιμότητας (Comparability principle)

Η αρχή της συγκρισιμότητας ορίζει ότι ένας επενδυτής μπορεί να καθορίσει επακριβώς τις προτιμήσεις του μεταξύ όλων των εναλλακτικών ενδεχομένων. […]