Αρχή της Σημαντικότητας (Materiality principle)

Αρχή της Σημαντικότητας είναι μία λογιστική παραδοχή που επιτρέπει την παρέκκλιση από ορισμένες λογιστικές Αρχές αν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν είναι αμελητέα ή/και ασήμαντα. […]