Καταστατικό Εταιρείας (Articles of association)

Καταστατικό εταιρείας είναι το σύνολο των άρθρων και των κανονισμών μιας εταιρείας που αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία της και συμπεριλαμβάνουν το εταιρικό κεφάλαιο, τη Γενική Συνέλευση, τον τρόπο λήψης αποφάσεων, Ισολογισμούς κτλ.