Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων (Asset valuation)

Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι η εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού μιας εταιρείας, η οποία μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, όπως η σύνταξη του Ισολογισμού, μια επικείμενη εξαγορά κτλ.