Εκχώρηση Χρεών (Assignment of debts)

Εκχώρηση χρεών είναι η μεταβίβαση του δικαιώματος για την είσπραξη χρημάτων από τον δικαιούχο σε κάποιον τρίτο. Τέτοιες μεταβιβάσεις και εφόσον αφορούν σημαντικά ποσά γίνονται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη. Ο ίδιος όρος αφορά και τις μεταβιβάσεις με τη μορφή προσημείωσης ή υποθήκης για εξασφάλιση απαιτήσεων.

Εκδοχέας / Πληρεξούσιος / Δικαιούχος (Assignee)

Εκδοχέας / Πληρεξούσιος είναι ο δικαιούχος ή νόμιμος εκπρόσωπός του, στον οποίο μεταβιβάζεται ένα οποιοδήποτε δικαίωμα ή τίτλοι ιδιοκτησίας κάποιων περιουσιακών στοιχείων από έναν χρεώστη, προκειμένου να τα εκποιήσει και να τα διανείμει στους πιστωτές.