Εκχώρηση Χρεών (Assignment of debts)

Εκχώρηση χρεών είναι η μεταβίβαση του δικαιώματος για την είσπραξη χρημάτων από τον δικαιούχο σε κάποιον τρίτο. Τέτοιες μεταβιβάσεις και εφόσον αφορούν σημαντικά ποσά γίνονται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη. Ο ίδιος όρος αφορά και τις μεταβιβάσεις με τη μορφή προσημείωσης ή υποθήκης για εξασφάλιση απαιτήσεων.