Αγοραπωλησία στο Κλείσιμο (At the close)

At the close είναι εντολή για αγορά ή πώληση ενός χρεογράφου εντός των τελευταίων τριάντα (30) δευτερολέπτων πριν ολοκληρωθούν οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο.