Διαθέσιμο Ενεργητικό (Available asset)

Διαθέσιμο Ενεργητικό είναι όλα τα εμπορεύματα και χρεόγραφα που είναι άμεσα διαθέσιμα και ρευστοποιήσιμα. Ο όρος περιλαμβάνει επίσης τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο, καταθέσεις κτλ) μιας επιχείρησης.