Μέσος Φορολογικός Συντελεστής (Average tax rate)

Μέσος φορολογικός συντελεστής είναι η αναλογία των φόρων ως προς το ακαθάριστο εισόδημα και δείχνει τα έσοδα που συλλέγει το κράτος μέσω της φορολογίας ως ποσοστό του εισοδήματος των πολιτών του.