Basket Trade (Basket trade)

Basket trade είναι μια συναλλαγή στο χρηματιστήριο ή σε μια παράλληλη αγορά, η οποία περιλαμβάνει μια ομάδα αντικειμένων, αντί ενός μόνου, δηλαδή ένα καλάθι χρεογράφων.