Συντελεστής Βήτα (beta) (Beta coefficient)

Συντελεστής βήτα (beta coefficient) είναι ένας δείκτης που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας μιας επένδυσης/ χρεογράφου / χαρτοφυλακίου και της μεταβλητότητας της αγοράς. […]