Κωδικός Ταυτοποίησης Τράπεζας (Bank Identifier Code (BIC) / SWIFT)

Κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC) είναι ένα παγκοσμίως αποδεκτό μέσο αναγνώρισης ενός πιστωτικού ιδρύματος, με σκοπό τη διευκόλυνση της ταυτοποίηση του. Ο κωδικός BIC χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τραπεζών. […]