Δείκτης B/M (Book to market ratio)

Ο δείκτης B/M (book value/market value) αντιπροσωπεύει το κλάσμα της λογιστικής αξίας της επιχείρησης προς την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της επιχείρησης. […]