Θεωρία Cambridge (Cambridge version of the quantity theory)

Θεωρία Cambridge είναι η οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία η ζήτηση χρήματος εξαρτάται από το οικονομικό όφελος* που επιτυγχάνουν οι επενδυτές ή οι επιχειρήσεις από τα παρακρατούμενα ρευστά χρηματικά ποσά. […]

Όπως και στην ποσοτική θεωρία, έτσι και εδώ βασικός παράγοντας προσδιορισμού της ζήτησης χρήματος θεωρούνται τα εισοδήματα των επιμέρους ατόμων.