Κλασική Θεωρία Ζήτησης Χρήματος (Classical theory of money demand)

Κλασική θεωρία είναι η θεωρία ζήτησης χρήματος που υποστηρίζει ότι η παρακράτηση ρευστών διαθεσίμων συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος (τόκων). […]