Ενέχυρο / Εχέγγυο / Εγγύηση (Collateral)

Εχέγγυο / Εγγύηση / Ενέχυρο (collateral) είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που προσφέρει ένας δανειζόμενος σε ένα δανειστή με αντάλλαγμα την παροχή δανείου ή άλλη γραμμή πίστωσης. […]