Αρχή της Συγκρισιμότητας (Λογιστική) (Comparability principle (accounting))

Η αρχή της συγκρισιμότητας ορίζει ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί στην παρούσα λογιστική χρήση τους κανόνες και τις μεθόδους που ακολουθούσε και στις προηγούμενες.

Αρχή της Συγκρισιμότητας (Comparability principle)

Η αρχή της συγκρισιμότητας ορίζει ότι ένας επενδυτής μπορεί να καθορίσει επακριβώς τις προτιμήσεις του μεταξύ όλων των εναλλακτικών ενδεχομένων. […]