Δίγραμμη Επιταγή / Διγράμμιση (Crossed cheque / check)

Δίγραμμη επιταγή είναι μια επιταγή πληρωτέα μόνο σε τράπεζα ή σε πελάτη της, σε αντίθεση με την κοινή επιταγή που είναι πληρωτέα σε οποιονδήποτε κομιστή. […]