Τόκος Υπερημερίας (Default interest)

Τόκος υπερημερίας είναι το επιπλέον επιτόκιο που πρέπει να καταβάλει ένας οφειλέτης έπειτα από παραβίαση τον όρων μιας δανειακής σύμβασης που έχει υπογράψει, όπως πχ η αθέτηση πληρωμής μηνιαίων δόσεων έγκαιρα. […]