Συνάρτηση Ζήτησης (Demand function)

Συνάρτηση ζήτησης (demand function) είναι η μαθηματική εξίσωση που δείχνει τη σχέση της συνολικής ζήτησης για ένα προϊόν και των παραγόντων που την προσδιορίζουν. […]