Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) (Dematerialised Securities System (DSS))

Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) είναι ένα μηχανογραφημένο σύστημα λογιστικών εγγραφών που διαχειρίζεται από το ΚΑΑ και χρησιμοποιείται από τη στιγμή που εφαρμόσθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) η αποϋλοποίηση των μετοχών. […]