Απόσβεση (Depreciation / Amortisation)

Απόσβεση ονομάζεται η μείωση της αξίας ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου από τη φθορά που υπέστη αυτό, είτε λόγω της παρόδου του χρόνου, είτε λόγω της χρήσεως, είτε […]