Αγορές Παραγώγων (Derivative markets)

Αγορές παραγώγων είναι αγορές στις οποίες γίνονται αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία παράγονται (derived) από κάποια άλλα, πιο απλής μορφής προϊόντα και συνήθως έχουν να κάνουν με μία μελλοντική συναλλαγή πάνω στα υποκείμενα (underlying) χρεόγραφα. […]