Διαχείριση Κεφαλαίων (Asset management)

Διαχείριση κεφαλαίων (asset management) είναι η διαχείριση κεφαλαίων φυσικών ή νομικών προσώπων από ειδικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επενδυτικές εταιρείες ή τράπεζες.