Διαθέσιμο Κεφάλαιο (Available capital)

Διαθέσιμο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν αμέσως να εξυπηρετήσουν τις ταμειακές ανάγκες μιας επιχείρησης. Στο διαθέσιμο κεφάλαιο υπάγονται τα ταμειακά διαθέσιμα, οι […]