Δικαίωμα Barrier (Barrier option)

Barrier option είναι ένα είδος εξωτικού δικαιώματος προαίρεσης του οποίου η πληρωμή εξαρτάται από το εάν ή όχι το υποκείμενο μέσο (underlying instrument) έφθασε ή υπερέβη μία προκαθορισμένη τιμή (barrier price). […]