Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου (Treasury bills)

Έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου είναι κρατικά βραχυπρόθεσμα γραμμάτια (χρεόγραφα) με εκδότη το Δημόσιο και διάρκεια 3, 6 ή 12 μήνες στην Ελλάδα. […]