Εκχώρηση Εισοδήματος (Assignment of income)

Εκχώρηση εισοδήματος είναι η μεταβίβαση εισοδήματος σε ένα άλλο πρόσωπο, έτσι ώστε η φορολογία για το εισόδημα αυτό να επιβαρύνει το άλλο πρόσωπο.