Ελαστικό Νόμισμα (Adjustable currency)

Ελαστικό νόμισμα είναι το νομισματικό σύστημα που επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση του κυκλοφορούντος χρήματος, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.