Ελαστικότητα Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών (Elasticity of demand for factors of production)

Ελαστικότητα ζήτησης παραγωγικών συντελεστών είναι η μεταβολή προς την αντίθετη κατεύθυνση της ποσότητας παραγωγικών συντελεστών που ζητείται από τις επιχειρήσεις όταν μεταβάλλεται η τιμή τους. […]