Ελεγκτική (Auditing)

Ελεγκτική είναι ένας κλάδος της οικονομικής επιστήμης, και έχει σαν αντικείμενο τη διατύπωση γενικών νόμων, κανόνων και αρχών, που θα διέπουν τη διαδικασία των λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων στις επιχειρήσεις και στα λογιστικά βιβλία τους.