Καταπίστευμα / Εμπίστευμα (Accumulation trust)

Καταπίστευμα ή Εμπίστευμα είναι μια νομική συμφωνία η οποία προβλέπει ότι ο διαχειριστής μιας περιουσίας έχει την υποχρέωση να τη διατηρήσει ακέραιη και να την αποδώσει μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα μαζί με το εισόδημα που θα συσσωρευτεί στον δικαιούχο. […]