Ενεργά Παραγωγικά Στοιχεία Ενεργητικού (Active assets)

Ενεργά παραγωγικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα στοιχεία εκείνα του Ενεργητικού, που χρησιμοποιούνται στην κύρια παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.