Ενοποιημένος Ισολογισμός (Consolidated balance sheet)

Ενοποιημένος Ισολογισμός είναι ο συνδυασμένος Ισολογισμός για μια εταιρεία συμμετοχών και τις θυγατρικές της, στον οποίο υπολογίζεται το Ενεργητικό και οι Υποχρεώσεις όλου του ομίλου.